เทศบาลตำบลห้วยสัก
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 708 รายการ
จำนวนหน้า 15 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 29/11/2566
2 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 29/11/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน กจ 6791 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/11/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/11/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/11/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/11/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/11/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/11/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/11/2566
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/11/2566
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/11/2566
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านห้วยสักใหม่ หมู่ที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/11/2566
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/11/2566
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/11/2566
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 1234 เชียงราย จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/11/2566
17 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลึก พร้อมอุปกรณ์ บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 8/11/2566
18 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลึก พร้อมอุปกรณ์ บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 8/11/2566
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการจัดจ่้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/11/2566
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย บ้านใหม่สันต้นเปา หมู่ที่ 28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/11/2566
21 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/11/2566
22 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/11/2566
23 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/11/2566
24 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/11/2566
25 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/11/2566
26 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/11/2566
27 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/11/2566
28 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน 5 หมู่บ้าน บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ 3 คลิกอ่าน.. 2/11/2566
29 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) ถนนสายบ่อขยะ บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 คลิกอ่าน.. 2/11/2566
30 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน งานทะเบียนราณฎร คลิกอ่าน.. 2/11/2566
31 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลึก พร้อมอุปกรณ์ บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 คลิกอ่าน.. 2/11/2566
32 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ผก 8336 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/11/2566
33 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/11/2566
34 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก จำนวน 34 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/11/2566
35 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านดอนชุม หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
36 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
37 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
38 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
39 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันสลี หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
40 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
41 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
42 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
43 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่ 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
44 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
45 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
46 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
47 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
48 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก (แทนตำแหน่งว่าง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
49 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/10/2566
50 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/10/2566
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 708 รายการ
จำนวนหน้า 15 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator