เทศบาลตำบลห้วยสัก

ITA Check List

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2567

หมายเหตุ : ITA Check List เป็นระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจทานข้อมูลเท่านั้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ
ข้อมูล
o1
โครงสร้างองค์กร
o2
ข้อมูลผู้บริหาร
o3
อำนาจหน้าที่
o4
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์

ข้อ
ข้อมูล
o5
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ
ข้อมูล
o6
Q&A

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ
ข้อมูล
o18
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21
การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ
ข้อมูล
o22
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ
ข้อมูล
o25
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ
ข้อมูล
o26
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o30
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o32
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ
ข้อมูล
o34
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator