เทศบาลตำบลห้วยสัก

ITA Check List

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2566

หมายเหตุ : ITA Check List เป็นระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจทานข้อมูลเท่านั้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ
ข้อมูล
o23
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ
ข้อมูล
o27
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ
ข้อมูล
o30
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ
ข้อมูล
o31
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o36
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อ
ข้อมูล
o39
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40
การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator