เทศบาลตำบลห้วยสัก
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   รายงานภาพถ่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย admin Post Date 30/1/2567 Read (210)

   แบบยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...

แบบฟอร์มเอกสารรติดต่อราชการ ทต.ห้วยสัก โดย admin Post Date 10/10/2566 Read (675)

   ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก แทนตำแหน่งที่ว่าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 3/10/2566 Read (447)

   ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 21/8/2566 Read (401)

   รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เืพ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารในตำแหน่งว่าง เกษียณอายุราชการ (ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ กลาง)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/8/2566 Read (550)

   แยกขยะก่อนทิ้ง...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย admin Post Date 2/8/2566 Read (400)

   วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลห้วยสักได้รับรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสักว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ค้าในตลาดสด ห้วยสัก เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (1233)

   วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีสายใยสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ได้แสดงออกถึงความสา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (1392)

   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/3/2565 Read (1183)

   รายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 9/3/2565 Read (1185)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/3/2565 Read (1314)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/2/2565 Read (1177)

   สาระสุขภาพกับสาสุข "การดูแลและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5"...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย admin Post Date 9/2/2565 Read (731)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสัก นำโดย นายพันธกานต์ โตอมรพันธุ์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสัก เข้าพบนายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 11/4/2567 Read (22)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ติดตั้งป้ายเตือนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 11/4/2567 Read (25)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของเทศบาลในด้านต่าง ๆ จากคณะผู้บริหาร ตล...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 11/4/2567 Read (29)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก มอบเครื่องดื่มให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศบาลตำบลห้วยสัก และสมาคมกู้ชีพธรรมนันท์เชียงราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในกา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 11/4/2567 Read (24)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ปกครองตำบลห้วยสัก ห...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 11/4/2567 Read (29)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค บ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 10/4/2567 Read (27)

งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองเชียงราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะเวลาดำเนิ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 10/4/2567 Read (4)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค บ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 และบ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 10/4/2567 Read (5)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลห้วยสัก ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 10/4/2567 Read (3)

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถน้ำพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วัดร่องปลาขาว เพื่อฉีดพ่นน้ำชะล้างทำความสะอาดภายในบริเวณวัด ณ วัดร่องปลาขาว ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/4/2567 Read (6)

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/4/2567 Read (10)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/4/2567 Read (6)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/4/2567 Read (7)

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/4/2567 Read (6)

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/4/2567 Read (5)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 และบ้านใหม่สันต้นเปา หมู่ที่ 28 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/4/2567 Read (4)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านร่องเผียว หมู่ที่ 18 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/4/2567 Read (4)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลห้วยสัก (...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/4/2567 Read (4)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านสวน บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 งานป้องกันฯ จึงได้นำรถตรวจการณ์ดับไฟป่าเข้าระงับเหตุ ณ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/4/2567 Read (4)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/4/2567 Read (31)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/4/2567 Read (26)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/4/2567 Read (21)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 5/4/2567 Read (13)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นางนงเยาว์ มหายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมคณะศูนย์ดนตรี กวี ศิลป์ล้านนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) กลุ่มดนตรีพื้นเมืองสะล้อบ้านโป่งฮึ้ง ตำบลห้วยสัก ได้รับโอกาสให้ขับซอ ดีดซึง บายศรีรับขวัญ ท่านชาย วัชเ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 5/4/2567 Read (16)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค บ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 และบ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 5/4/2567 Read (13)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ...

งานแผนและงบประมาณ โดย admin Post Date 5/4/2567 Read (159)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/4/2567 Read (31)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2567...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดย admin Post Date 5/4/2567 Read (37)

ประกาศเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2567 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/4/2567 Read (31)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/4/2567 Read (28)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/4/2567 Read (2)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2567)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/4/2567 Read (1)

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี  โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (79)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อุทธวัง ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (15)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ดำเนินการติดตั้งท่อน้ำเพื่อเป็นจุดรับน้ำแห่งที่ 2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก) เพื่อบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (13)

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นางนงเยาว์ มหายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก สิบตำรวจตรีถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก เข้าร่วมโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนเพื่อการศึกษาดนตรี กวี ศิลป์ ล้านนา ศูนย์ดน...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (15)

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยสัก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ร่วมกิจกรรมปลูกสวนสมุนไพร พืชผักสวนครัว ของเทศบาลตำบล ห้วยสัก วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (7)

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้รับแจ้งเหตุจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 เกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ งานป้องกันฯ จึงได้นำรถตรวจการณ์ดับไฟป่า เข้าระงับเหตุไฟไหม้บ้านเรือนของประชาชน และทางปกครองหมู่บ้านได้...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (5)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี  โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (88)

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายกิ่งทอง สีธิวงค์ กำนันตำบลห้วยสัก สิบตำรวจตรีถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก นายสมพร ตรงต่องาน ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยนายผล ขันคำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (4)

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค บ้านใหม่สันต้นเปา หมู่ที่ 28 จำนวน 6,000 ลิตร ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (4)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี...

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี  โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (84)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (7)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (6)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 7563 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (1)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 7563 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/4/2567 Read (2)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 3/4/2567 Read (22)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาย้ายเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/4/2567 Read (16)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/4/2567 Read (18)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/4/2567 Read (16)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/4/2567 Read (20)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/4/2567 Read (4)

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภควัดเขาแก้วดับภัย จำนวน 5,000 ลิตร พื้นที่บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (11)

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 14.50 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ครั้ง บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 จำนวน 2 ครั้ง และวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ได้จัดส่งน้ำอุปโภค...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (12)

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.15 น. นายยอด อินเรียน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นางนงเยาว์ มหายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นางสาวธนันยภรณ์ สัญญา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (12)

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 6,000 ลิตร ณ บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (12)

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค ณ บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (11)

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบล ห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานนิทรรศการผลงานเด็กและผลงานการจัดการเรียนการสอนของคณะครู และจัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กที่ จบการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (14)

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (4)

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค ณ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0006 , 420-58-0007 , 420-58-0008 , 420-58-0009 และ 420-63-0010 จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข 7563 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (6)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข 7563 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/3/2567 Read (24)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 1 ประจำเดือนเมษายน – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/3/2567 Read (20)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/3/2567 Read (19)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 3 ประจำเดือนเมษายน – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/3/2567 Read (20)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 4 ประจำเดือนเมษายน – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/3/2567 Read (25)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 5 ประจำเดือนเมษายน – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/3/2567 Read (19)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 6 ประจำเดือนเมษายน – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/3/2567 Read (7)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค ณ บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 28/3/2567 Read (24)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานการคัดเลือกผู้สมัคร ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมเทศบาลตำบลห...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 28/3/2567 Read (23)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก สิบตำรวจตรีถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก นายสมพร ตรงต่องาน ผู้อำนวยการกองช่าง นายณัฐกิตติ์ เทพอุดม สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้า...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 28/3/2567 Read (20)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถน้ำพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 เพื่อล้างทำความสะอาดภายในบริเวณฌาปนสถาน บ้านหัวดงในการเตรียมพร้อมซ่อมแซมเมรุของหมู่บ้าน ณ บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 ตำ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 28/3/2567 Read (16)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม รหัสครุภัณฑ์ 540-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/3/2567 Read (5)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (วัสดุคงทน) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/3/2567 Read (7)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/3/2567 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0006 , 420-58-0007 , 420-58-0008 , 420-58-0009 และ 420-63-0010 จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/3/2567 Read (4)

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567 วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธวัช หล้านามวงค์ วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงราย บรรยาย ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 27/3/2567 Read (33)

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายยอด อินเรียน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสักในพื้นที่บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ 6 และบ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 พร้อมด้วยวิศวกรโยธา นายช่างโยธา เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการก่อสร้างถน...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 27/3/2567 Read (17)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/3/2567 Read (11)

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2567 จัดโดย สำนักงานจังหวัดเช...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 26/3/2567 Read (11)

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถน้ำพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านป่าก๊อ เพื่อฉีดพ่นน้ำชะล้างทำความสะอาดรั้วโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ ณ โรงเรียนบ้านป่าก๊...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 26/3/2567 Read (13)

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลห้วยสัก (อพ.สธ. - ทต.ห้วยสัก) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องป...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 26/3/2567 Read (9)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 17.20 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่าไฟไหม้ป่าลามเข้าสวนยาง บ้านห้วยสักใหม่ หมู่ที่ 27 งานป้องกันฯ จึงได้นำรถตรวจการณ์ดับไฟป่า จำนวน 1 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน 3 นาย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 26/3/2567 Read (13)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านร่องเบ้อนอก หมู่ที่ 12 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและประปาหมู่บ้าน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 26/3/2567 Read (8)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านร่องเบ้อนอก หมู่ที่ 12 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและประปาหมู่บ้าน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 26/3/2567 Read (8)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/3/2567 Read (20)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/3/2567 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/3/2567 Read (9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม รหัสครุภัณฑ์ 540-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/3/2567 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (วัสดุคงทน) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/3/2567 Read (9)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์ดอยตอง (เทศบาลนครเชียงราย) ว่ามีเหตุไฟไหม้ทุ่งนาและลามเข้าเล้าไก่ประชาชน งานป้องกันฯ จึงได้นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถตรวจการณ์ดับไฟป่า...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 25/3/2567 Read (20)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก สิบตำรวจตรีถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก นายสมพร ตรงต่องาน ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง และประชาชนหม...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 25/3/2567 Read (13)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลห้วยสัก โดยมีนายยอด อินเรียน รองน...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 22/3/2567 Read (28)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำร...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 22/3/2567 Read (26)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ติดตั้งป้ายเตือนน้ำลึกเพื่อเป็นการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสัก พื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 22/3/2567 Read (23)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ติดตั้งป้ายเตือนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 22/3/2567 Read (21)

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 22/3/2567 Read (19)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเลื่อน จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/3/2567 Read (12)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิลเตือนเขตน้ำลึก ขนาดกว้าง 1 x 2 เมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/3/2567 Read (11)

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส...

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและความโปร่งใส โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (109)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8717 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (17)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8717 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (8)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเลื่อน จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเตือนเขตน้ำลึก ขนาดกว้าง 1 x 2 เมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 1 ประจำเดือน เมษายน – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 2 ประจำเดือน เมษายน – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 3 ประจำเดือน เมษายน – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 4 ประจำเดือน เมษายน – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 5 ประจำเดือน เมษายน – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 6 ประจำเดือน เมษายน – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/3/2567 Read (6)

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 20/3/2567 Read (29)

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 6,000 ลิตร ณ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 20/3/2567 Read (17)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/3/2567 Read (19)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/3/2567 Read (19)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 11.50 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่หนองหลวง บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 พื้นที่ตำบลห้วยสัก เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงก...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/3/2567 Read (32)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายยอด อินเรียน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายภัทรพงษ์ แปงคำ รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก นายนคร ฟองมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย วัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระพระจุ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/3/2567 Read (25)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถน้ำพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านป่าก๊อ เพื่อรดน้ำสนามภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อปรับปรุงสนามโรงเรียนบ้าน ป่าก๊อ พื้นที่หมู่ที่ 22 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/3/2567 Read (26)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/3/2567 Read (19)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/3/2567 Read (39)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 น. เทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก คณะบริหาร พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 31 หมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และสมาชิกธนาคารขยะทองคำ บ้านป่าแหย่ง ร่วมงาน “ MOI Waste Ban...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/3/2567 Read (48)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/3/2567 Read (24)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมหัวฉีดน้ำดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 519-57-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/3/2567 Read (28)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อกรอบรูปเพื่อใช้เป็นกรอบเกียรติบัตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/3/2567 Read (26)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

งานแผนและงบประมาณ โดย admin Post Date 18/3/2567 Read (77)
         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator