เทศบาลตำบลห้วยสัก
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 21/8/2566 Read (69)

   รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เืพ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารในตำแหน่งว่าง เกษียณอายุราชการ (ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ กลาง)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/8/2566 Read (104)

   วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลห้วยสักได้รับรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสักว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ค้าในตลาดสด ห้วยสัก เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (781)

   วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีสายใยสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ได้แสดงออกถึงความสา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (860)

   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/3/2565 Read (795)

   รายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 9/3/2565 Read (770)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/3/2565 Read (888)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/2/2565 Read (752)

   สาระสุขภาพกับสาสุข "การดูแลและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5"...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย admin Post Date 9/2/2565 Read (390)

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะประโยชน์...

ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะประโยชน์ โดย admin Post Date 29/9/2566 Read (5)

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566...

งานกิจการสภา โดย admin Post Date 29/9/2566 Read (2)

ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 29/9/2566 Read (7)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง โครงการต่อเติมอาคารเก็บเอกสารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/9/2566 Read (2)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/9/2566 Read (8)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/9/2566 Read (8)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/9/2566 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการต่อเติมอาคารเก็บเอกสารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/9/2566 Read (2)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 25/9/2566 Read (9)

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลห้วยสักได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ คุณปทุมศรี ไชยยะ ผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งเกษียณอายุราชการ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยสัก เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 25/9/2566 Read (25)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลึก พร้อมอุปกรณ์ บ้านสันสลี หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 25/9/2566 Read (6)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2566 Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2566 Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2566 Read (6)

ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2566 Read (7)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2566 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2566 Read (4)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/9/2566 Read (7)

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการอย่างมีส่ว...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/9/2566 Read (25)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/9/2566 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/9/2566 Read (6)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 7599 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/9/2566 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/9/2566 Read (15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 7599 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/9/2566 Read (6)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566...

งานกิจการสภา โดย admin Post Date 19/9/2566 Read (2)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 18/9/2566 Read (15)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 18/9/2566 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 18/9/2566 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 18/9/2566 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 15/9/2566 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 15/9/2566 Read (6)

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างอาชีพสู่ชุมชน (การทำแหนมหมู และไส้อั่ว) วิทยากรได้รับเกียรติจากคุณศรีรัตนาภรณ์ วังแง่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลห้วยสัก ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 15/9/2566 Read (14)

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และหนองน้ำสาธารณะ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาช...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 15/9/2566 Read (23)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 15/9/2566 Read (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 15/9/2566 Read (4)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องยนต์พร้อมปั๊ม 3 สูบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2566 Read (17)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อถังน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมพาเลทพลาสติก จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2566 Read (13)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8717 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2566 Read (12)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตู เข้า-ออก ห้องหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (อาคาร 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2566 Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-2169 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2566 Read (10)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตู เข้า-ออก ห้องหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (อาคาร 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2566 Read (12)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-2169 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2566 Read (3)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2566 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8717 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2566 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมพาเลทพลาสติก จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2566 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยนต์พร้อมปั๊ม 3 สูบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2566 Read (4)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/9/2566 Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/9/2566 Read (7)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/9/2566 Read (10)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/9/2566 Read (8)

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างอาชีพสู่ชุมชน (การทำแหนมหมู และไส้อั่ว) วิทยากรได้รับเกียรติจากคุณศรีรัตนาภรณ์ วังแง่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลห้วยสัก ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 13/9/2566 Read (19)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/9/2566 Read (12)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/9/2566 Read (7)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/9/2566 Read (12)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/9/2566 Read (22)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/9/2566 Read (7)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/9/2566 Read (15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/9/2566 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/9/2566 Read (8)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/9/2566 Read (8)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/9/2566 Read (8)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/9/2566 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/9/2566 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/9/2566 Read (5)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/9/2566 Read (6)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/9/2566 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/9/2566 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/9/2566 Read (22)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/9/2566 Read (17)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/9/2566 Read (12)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/9/2566 Read (29)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/9/2566 Read (16)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 7/9/2566 Read (27)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งป้องกันแนวตลิ่งพัง บ้านห้วยสักใหม่ หมู่ที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 7/9/2566 Read (15)

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแปรรูปสมุนไพร ประจำปี พ.ศ.2566 (การทำลูกประคบ และน้ำมันนวดสมุนไพร) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้รับเกียรติจากคุณฉลู กวาวสิบสาม ประธานชมรมผู้สูงอ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 6/9/2566 Read (44)

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เข้าร่วมการประชุมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดย นายประดิษฐ์ ตั้งกุลบริบูรณ์ เลขานุการมูลนิธิร่มเกล้าเขาค้อ เพื่อขุดลอกอ่...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 5/9/2566 Read (32)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2566 Read (21)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2566 Read (24)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลห้วยสัก รอบที่ 5 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 – เดือนกันยายน 2566) พิมพ์ 4 สี 8 หน้า กระดาษอาร์ต 100 แกรม พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2566 Read (25)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 504-64-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2566 Read (22)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 504-64-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2566 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลห้วยสัก รอบที่ 5 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 – เดือนกันยายน 2566) พิมพ์ 4 สี 8 หน้า กระดาษอาร์ต 100 แกรม พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2566 Read (7)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2566...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดย admin Post Date 4/9/2566 Read (43)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/9/2566 Read (27)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลึกและอุปกรณ์ บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/9/2566 Read (17)

ประกาศเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/9/2566 Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2566 Read (21)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2566 Read (19)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2566 Read (20)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2566 Read (23)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2566 Read (22)

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล ห้วยสัก และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 13 เชียงราย ลงพื้นที่พ่นละอองฝอย (UVL) เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จัง...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (40)

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 เพื่อตรวจสอบความชำรุดของถนนภายในหมู่บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (30)

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 เพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต ณ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (33)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุคงทนและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (12)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 504-62-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (12)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (6)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 9 โรงเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (7)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (10)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (7)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (8)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (7)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (8)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (6)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 31/8/2566 Read (5)
         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator