เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายประพันธ์ ทาจินา
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก
สายด่วนนายกฯ
084-4068858

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
093-1406646

หอพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาบ้านป่าแหย่ง-ร้องหวาย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

 
o0 ข้อมูลผู้บริหาร (สมาชิกสภา)
o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (สมาชิกสภา)
 "   ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลห้วยสัก


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยสัก เข้ารับรางวัล ผู้อำนวยการกองการศึกษาดีเด่น นางสวาท ชุ่มมะโน นางสาวสุติมา ทาคำวงค์ พนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ห้วยสัก เข้ารับรางวัล ครูดีเด่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบโล่ เกียรติคุณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สังกัดเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้รับการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องในวันครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลห้วยสัก Post Date 19/1/2566 Read (16)

 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
   วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลห้วยสักได้รับรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสักว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ค้าในตลาดสด ห้วยสัก เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (509)

   วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีสายใยสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ได้แสดงออกถึงความสา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (508)

   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/3/2565 Read (509)

   รายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 9/3/2565 Read (495)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/3/2565 Read (522)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/2/2565 Read (481)

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น...

ประมวลจริยธรรม โดย admin Post Date 26/1/2566 Read (3)

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น...

ประมวลจริยธรรม โดย admin Post Date 26/1/2566 Read (3)

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น...

ประมวลจริยธรรม โดย admin Post Date 26/1/2566 Read (3)

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 25/1/2566 Read (19)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมินภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน(ภาค ข)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 20/1/2566 Read (40)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 18/1/2566 Read (62)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การประเมินความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 13/1/2566 Read (76)

ประกาศเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลห้วยสัก...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 10/1/2566 Read (9)

ประกาศเรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 10/1/2566 Read (4)


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านเนินสะดวก หมู่ที่ 31 ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/1/2566 Read (2)

 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ บ้านใหม่สันต้นเปา หมู่ที่ 28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/1/2566 Read (2)

 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/1/2566 Read (1)

 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/1/2566 Read (1)

 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างหอสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันสลี หมู่ที่ 15...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/1/2566 Read (4)

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) สายทางบ้านร่องเบ้อนอก หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/1/2566 Read (2)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านดอนชุม หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/1/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/1/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/1/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านทุ่งป่ายางหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/1/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/1/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/1/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/1/2566
8 (เอกสารประกอบการเสนอราคา)ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 22 ตัว บ้านโป่งฮึ้ง บ้านทุ่งป่ายาง บ้านป่าแหย่ง บ้านร่องปลาขาว บ้านร่องเผียว บ้านหัวดง บ้านร่องเบ้อ บ้านสันต้นเปา บ้านร่องเบ้อ บ้านห้วยสักใหม่ บ้านสันต้นเปา และบ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 20/1/2566
9 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน)ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 22 ตัว บ้านโป่งฮึ้ง บ้านทุ่งป่ายาง บ้านป่าแหย่ง บ้านร่องปลาขาว บ้านร่องเผียว บ้านหัวดง บ้านร่องเบ้อ บ้านสันต้นเปา บ้านร่องเบ้อ บ้านห้วยสักใหม่ บ้านสันต้นเปา และบ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 20/1/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ บ้านใหม่สันต้นเปา หมู่ที่ 28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/1/2566
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(วัสดุสิ้นเปลือง) ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 6791 เชียงราย จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/1/2566
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/1/2566
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/1/2566
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/1/2566
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/1/2566
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันสลี หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/1/2566
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9843 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/1/2566
18 (เอกสารประกอบการเสนอราคา)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-เหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) สายทางบ้านร่องเบ้อนอก หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยสัก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ตำบลห้วยสัก เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 11/1/2566
19 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-เหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) สายทางบ้านร่องเบ้อนอก หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยสัก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ตำบลห้วยสัก เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 11/1/2566
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)เช่าเต็นท์,เก้าอี้ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/1/2566

 RSS ทั้งหมด


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายดวงแดน แก้วตา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายมงคล ปิมปา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอนชุม หมู่. 21

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด
 

  IP ของคุณ
3.236.47.240
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 13ip
เดือนนี้ 1630ip
ปีนี้ 1630ip
ทั้งหมด 536194ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.128)
วันนี้ เวลา 02.55.51 น.         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator