เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลห้วยสักได้รับรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสักว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ค้าในตลาดสด ห้วยสัก เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระจายเป็นวงกว้างได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและความคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลห้วยสัก โดยศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลห้วยสักจึงได้ลงพื้นที่เพื่อทำการล้างตลาด ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 และครั้งต่อไป ให้ทำการล้างตลาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบกิจการตลาดและผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
By : admin เมื่อ : 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 1232   

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลห้วยสักได้รับรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสักว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ค้าในตลาดสด ห้วยสัก เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระจายเป็นวงกว้างได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและความคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลห้วยสัก โดยศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลห้วยสักจึงได้ลงพื้นที่เพื่อทำการล้างตลาด ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 และครั้งต่อไป ให้ทำการล้างตลาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบกิจการตลาดและผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator