เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายอาทิตย์ เป็กธนู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง)
เบอร์โทร : 0817658196

นางอิสยาห์ ไชยดา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
เบอร์โทร : 0817832849

นางสาวทิพวัลย์ ดิษละ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
เบอร์โทร : 0659144991

นางสาวธนันยภรณ์ สัญญา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
เบอร์โทร : 0898358838

นายสงกรานต์ นิภากุล
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร : 0844811495

นายโอภาส พรมเป็ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 0932950327

นางสุธัญญา วุฒิชาติวิจิตรกุล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0931916667

นางสาวเบญจนี นันตะรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 0850403071

นางดารารัตน์ วันทา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 0932709881

นางสาวนุชนาถ วัชรจิตกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 0808581589

นางนงค์นุช สุภาคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0982840859

นายนริศ กวาวสิบสาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 089-1678324

นายวิสิทธิ์ หมูหล้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร : 095-4460098

นางสาวกุรุพินท์ พัทฒนะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0824811504

นางสาวพิมพะกา ทำคำวงค์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 0613846267

นางสาวเจนจิรา กาวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0992937149

นางยุวณิภา วงค์ไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 0873565584

นางสาวเปียทิพย์ ชุ่มอูป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 0812355152

นายนพพร เทพอุดม
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0987738510

นายชยากร ปินตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0882284948

นายอรรถพงษ์ น้อยพุฒ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เบอร์โทร : 0873042213

นายทรงวุฒิ จันต๊ะนาเขต
คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ)
เบอร์โทร : 0873055648

นายคมสันต์ ใจเฝือ
คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เบอร์โทร : 0956769565
จำนวนบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล ทั้งหมด 23 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า



         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator