เทศบาลตำบลห้วยสัก

นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับกลาง)
เบอร์โทร : 0956876814

นางณัจยา ศรีโชติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 089-1914682

นางสาวสุทธาทิพย์ สายคำฟู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0952395444

นายเรวัตร คำใจดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0821853381

นางปาริชาติ เวชประสิทธิ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0818828270

นางสวาท ชุ่มมะโน
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0821812134

นางทับทิม สุรัตน์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0810249401

นางสาวเตชินี ทาคำวงค์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0861856728

นางทองใย เรือนคำ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0869115121

นางสาวละมัย ปงเมืองมูล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0897594013

นางสาวภคมน คำใหญ่
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0871919325

นางสาวพรพรรณ เปล่งบุญ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0867898503

นางสาววราภรณ์ ปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0830508488

นางทองใบ อินทะยศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0840415919

นางพัฒนา ศรเจียงคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0851071397

นางสุธีอร จุใจ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 088-2672181

นางสาวศศิวิมล สมขุน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 091-6267682
จำนวนบุคลากร กองการศึกษา ทั้งหมด 17 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator