เทศบาลตำบลห้วยสัก

นางสาวภัทราณี ปาณะการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 0875794924

นายสมเจต คะณะรินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
เบอร์โทร : 0918586457

นางสุรีรัตน์ หมื่นไชยวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร : 0932299859

นางเดือนนภา สมแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0828919715


- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอทิตญา ล้านหล้า
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เบอร์โทร : 0871892084

นางสาวธัญชนก วงค์เพิ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0855997224

นางสายฝน อินต๊ะ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0895608791

นางรัชนี ชุมมวล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0823909535


ว่าง


นางสาวอรพรรณ สีพรม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0831525080

นางมณฑาทิพย์ กันธิยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0808489702

นางสาวเดือนกรานต์ ทวีวัฒนสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0815950491

นางสาวแสงดาว หวังดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 0890584396

นางสาวมาลิกา กิติมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0946358110

นายวัชระ ไชยวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0885585997
 
จำนวนบุคลากร กองคลัง ทั้งหมด 16 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator