เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายสมพร ตรงต่องาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 0903231958

นายกฤตวิทย์ กันทะวงค์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0946971963

นายเด่นชัย แต้มงาม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0804364055


-ว่าง-
นายช่างโยธาชำนาญงาน

จ.ส.อ.ปราโมทย์ บุญมากาศ
นายช่างโยธา ปฏิบ้ติงาน
เบอร์โทร : 0803525291

นางสาวจิรประภา เรือนทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 090-4709195

นางสาววนัสสุดา กาวงค์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0936907979

นายสมพร สุวรรณโชติ
นายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 0946261319

นายสมานชัย ปินใจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 0831544344

นายโชคชัย อินสาคำ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
เบอร์โทร : 0869269490

นายจักรกฤษ ผางคำ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 0810834379

นายบรรจง ใจภิพักดิ์
คนงานทั่วไปช่วยงานไฟฟ้า
เบอร์โทร : 0857109596


นางสาวศศิวรรณ อวดครอง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 062-0740717
จำนวนบุคลากร กองช่าง ทั้งหมด 13 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator