เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 4174 ข่าว
จำนวนหน้า 209 หน้า

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง โครงการต่อเติมอาคารเก็บเอกสารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 28/9/2566
Read (2)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 26/9/2566
Read (8)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 26/9/2566
Read (8)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 26/9/2566
Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการต่อเติมอาคารเก็บเอกสารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 26/9/2566
Read (2)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 25/9/2566
Read (9)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลึก พร้อมอุปกรณ์ บ้านสันสลี หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 25/9/2566
Read (6)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/9/2566
Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/9/2566
Read (14)

ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 22/9/2566
Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/9/2566
Read (6)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 22/9/2566
Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/9/2566
Read (4)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 21/9/2566
Read (7)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 19/9/2566
Read (6)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 19/9/2566
Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 7599 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 19/9/2566
Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 19/9/2566
Read (15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 7599 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 19/9/2566
Read (6)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 18/9/2566
Read (14)

จำนวนข่าวทั้งหมด 4174 ข่าว
จำนวนหน้า 209 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator