เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 571 ข่าว
จำนวนหน้า 29 หน้า

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลห้วยสักได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ คุณปทุมศรี ไชยยะ ผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งเกษียณอายุราชการ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยสัก เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชี...


โดย admin
Post Date 25/9/2566
Read (25)

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการอย่างมีส่วนร่วมส่งเสริมการมีวิสัยทัศน์จิตสำนึกของผู้บริหาร ส...


โดย admin
Post Date 19/9/2566
Read (25)

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างอาชีพสู่ชุมชน (การทำแหนมหมู และไส้อั่ว) วิทยากรได้รับเกียรติจากคุณศรีรัตนาภรณ์ วังแง่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลห้วยสัก วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกอาชีพ ได้เพ...


โดย admin
Post Date 15/9/2566
Read (14)

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และหนองน้ำสาธารณะ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมรักษา...


โดย admin
Post Date 15/9/2566
Read (23)

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างอาชีพสู่ชุมชน (การทำแหนมหมู และไส้อั่ว) วิทยากรได้รับเกียรติจากคุณศรีรัตนาภรณ์ วังแง่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลห้วยสัก วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกอาชีพ ได้เพ...


โดย admin
Post Date 13/9/2566
Read (18)

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแปรรูปสมุนไพร ประจำปี พ.ศ.2566 (การทำลูกประคบ และน้ำมันนวดสมุนไพร) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้รับเกียรติจากคุณฉลู กวาวสิบสาม ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าแหย่ง วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ...


โดย admin
Post Date 6/9/2566
Read (43)

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เข้าร่วมการประชุมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดย นายประดิษฐ์ ตั้งกุลบริบูรณ์ เลขานุการมูลนิธิร่มเกล้าเขาค้อ เพื่อขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากเทศบาลตำบลห้วย...


โดย admin
Post Date 5/9/2566
Read (32)

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล ห้วยสัก และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 13 เชียงราย ลงพื้นที่พ่นละอองฝอย (UVL) เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ครั้งที่ 2) พร้อมลงพื้นที่สำรวจและกำ...


โดย admin
Post Date 31/8/2566
Read (40)

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 เพื่อตรวจสอบความชำรุดของถนนภายในหมู่บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 31/8/2566
Read (30)

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 เพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต ณ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 31/8/2566
Read (33)

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 30 เพื่อตรวจคืนหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 30 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 30/8/2566
Read (17)

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 29 เพื่อตรวจคืนหลักประกันสัญญาโครงการถนนหินคลุก บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 29 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 30/8/2566
Read (29)

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ได้เดินทางไปมอบ ใบอนุโมทนาบัตร และกระเช้าผลไม้ ให้กับ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด สำนักงานใหญ่ ในโอกาสที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี 2566 ซ...


โดย admin
Post Date 28/8/2566
Read (21)

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นายสมิง ปินใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายอิ่นคำ แสนรินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สนับสนุนโดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต...


โดย admin
Post Date 24/8/2566
Read (36)

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 และบ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ณ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 24/8/2566
Read (25)

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนโดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 24/8/2566
Read (24)

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนโดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 24/8/2566
Read (22)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบล ห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคัดกรองโรคเบาหวาน และโรค ความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนโดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 23 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังห...


โดย admin
Post Date 23/8/2566
Read (37)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยสัก เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมวิชาการหรรษา พาน้องสนุก” สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเด็กเล็กอายุ 2-3 ปี ให้มีพัฒนาการทางด้า...


โดย admin
Post Date 22/8/2566
Read (32)

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนโดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงร...


โดย admin
Post Date 22/8/2566
Read (14)

จำนวนข่าวทั้งหมด 571 ข่าว
จำนวนหน้า 29 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator