เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

หนังสือมอบอำนาจ...


โดย admin
Post Date 10/10/2566
Read (630)

แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพ...


โดย admin
Post Date 10/10/2566
Read (611)

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ...


โดย admin
Post Date 10/10/2566
Read (765)

แบบยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...


โดย admin
Post Date 10/10/2566
Read (764)

แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำหรับครัวเรือนเกษตรกร)...


โดย admin
Post Date 5/11/2564
Read (509)

ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ...


โดย admin
Post Date 5/11/2564
Read (478)

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 5/11/2564
Read (426)

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่...


โดย admin
Post Date 5/11/2564
Read (423)

เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์...


โดย admin
Post Date 5/11/2564
Read (428)

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร...


โดย admin
Post Date 5/11/2564
Read (419)

แบบคำร้อง จดทะเบียนพาณิชย์...


โดย admin
Post Date 5/11/2564
Read (422)

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่ออการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...


โดย admin
Post Date 5/11/2564
Read (481)

จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator