เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 99 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 13/5/2564
Read (382)

ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ครั้งแรก...


โดย admin
Post Date 5/5/2564
Read (439)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสักและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 3/5/2564
Read (367)

แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ...


โดย admin
Post Date 30/4/2564
Read (353)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร-ทต.ห้วยสัก-ส.ท.-เขตเลือกตั้งที่-2-แบบ-ส.ถ.4.44.5...


โดย admin
Post Date 19/2/2564
Read (541)

ประกาศบัญชีรายชื่่อผู้สมัคร-ทต.ห้วยสัก-ส.ท.เขตเลือกตั้งที่-1-แบบ-ส.ถ.4.44.5...


โดย admin
Post Date 19/2/2564
Read (519)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี-แบบ-ผ.ถ.4.44.5...


โดย admin
Post Date 19/2/2564
Read (435)

สื่อประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอย...


โดย admin
Post Date 9/2/2564
Read (314)

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำตำบลห้วยสักเรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสักและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (455)

เทศบาลตำบลห้วยสักประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 28/10/2563
Read (406)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ...


โดย admin
Post Date 16/10/2563
Read (454)

เอกสารประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่ 3 โครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเพื่อผลิตไฟฟ้าจังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 3/9/2563
Read (476)

ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ...


โดย admin
Post Date 1/9/2563
Read (485)

ประกาศกำหนดจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 31/8/2563
Read (518)

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 31/8/2563
Read (476)

(รายละเอียด)ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และรายละเอียดอื่่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date 3/7/2563
Read (288)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และรายละเอียดอื่่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date 3/7/2563
Read (304)

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง (จังหวัดสะอาด 3RS ประชารัฐ)...


โดย admin
Post Date 9/6/2563
Read (396)

เทศบาลตำบลห้วยสักประกาศเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 10/4/2563
Read (533)

เอกสารแนะนำการเสียภาษีป้าย งานจัดเก็บรายได้ พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 4/3/2563
Read (273)

จำนวนข่าวทั้งหมด 99 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator