เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 108 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลห้วยสัก ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยสักจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน...


โดย admin
Post Date 15/2/2567
Read (109)

ประกาศเรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ...


โดย admin
Post Date 15/2/2567
Read (99)

ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลห้วยสัก (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยสัก ผู้ดำรงค์ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)...


โดย admin
Post Date 7/2/2567
Read (106)

ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลห้วยสัก (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเทศบาลตำบลห้วยสัก)...


โดย admin
Post Date 7/2/2567
Read (99)

10 นโยบายสำคัญของรับมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของกระทรวงมหาดไทย...


โดย admin
Post Date 8/1/2567
Read (126)

ประชาสัมพันธ์ การส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...


โดย admin
Post Date 29/11/2566
Read (55)

ประชาสัมพันธ์เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภออื่นมาเป็นพนักงงานเทศบาล...


โดย admin
Post Date 20/10/2566
Read (164)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก แทนตำแหน่งที่ว่าง...


โดย admin
Post Date 20/10/2566
Read (172)

ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก แทนตำแหน่งที่ว่าง...


โดย admin
Post Date 3/10/2566
Read (446)

ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ...


โดย admin
Post Date 29/9/2566
Read (149)

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit)...


โดย admin
Post Date 21/8/2566
Read (400)

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยสัก เชิญเที่ยวงานลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี 2566...


โดย admin
Post Date 10/8/2566
Read (239)

รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เืพ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารในตำแหน่งว่าง เกษียณอายุราชการ (ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ กลาง)...


โดย admin
Post Date 4/8/2566
Read (549)

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566...


โดย admin
Post Date 20/7/2566
Read (161)

ลานกีฬา สนามกีฬา แต่ละแห่ง ที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยสัก สามารถเข้าใช้สนามกีฬา ลานกีฬา ร่วมกันได้ ...


โดย admin
Post Date 22/6/2566
Read (197)

สรุปสถิติการใช้สนามกีฬา ลานกีฬาแต่ละแห่งในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย admin
Post Date 22/6/2566
Read (156)

ประกาศ เรื่องรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%...


โดย admin
Post Date 20/6/2566
Read (135)

สรุปสถิติการใช้ สนามกีฬา งบประมาณปี 2565...


โดย admin
Post Date 20/6/2566
Read (147)

ลานกีฬา/สนามกีฬา แต่ละแห่ง ที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สามารถเข้าใช้สนามกีฬา ลานกีฬา ร่วมกันได้...


โดย admin
Post Date 20/6/2566
Read (140)

งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์...เทศบาลตำบลห้วยสัก ด้วยเทศบาลตำบลห้วยสักได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองเชียงรายว่า จังหวัดเชียงราย กรมการปกครอง สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบเพจ Facebook ชื่อ "ศูนย์ดำรงธรรม" ได้นำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรม 1567 เป็นรูปประ...


โดย admin
Post Date 3/5/2566
Read (212)

จำนวนข่าวทั้งหมด 108 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator