เทศบาลตำบลห้วยสัก

ITA Check List

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2566

หมายเหตุ : ITA Check List เป็นระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจทานข้อมูลเท่านั้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ
ข้อมูล
o1
โครงสร้างองค์กร
o2
ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
"
ข้อมูลผู้บริหาร (สมาชิกสภา)
"
ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
o3
อำนาจหน้าที่
o4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5
ข้อมูลการติดต่อ
o6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อ
ข้อมูล
o7
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ
ข้อมูล
o8
Q&A
o9
Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ
ข้อมูล
o25
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ
ข้อมูล
o29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ
ข้อมูล
o32
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ
ข้อมูล
o34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o36
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

ข้อ
ข้อมูล
o38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o39
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40
การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ
ข้อมูล
o42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator