เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
2.) O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
3.) O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
4.) O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
5.) อันสุดท้าย
6.) O42แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564
7.) o44 รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
8.) O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
9.) รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2564
10.) 048มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2564
11.) O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2564
12.) O46มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2564
13.) O45มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
14.) O44มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
15.) O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปี 2564
16.) O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564
17.) O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
18.) O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
19.) O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
20.) O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
21.) O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
22.) O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2563
23.) O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
24.) O34นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
25.) O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
26.) O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
27.) O31ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
28.) O30แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
29.) O30ช่องแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30.) O29แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31.) O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
32.) O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
33.) O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565
34.) O25นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
35.) O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
36.) O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
37.) O22ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
38.) O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี2565
39.) O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564
40.) O19รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณงบประจำปี รอบ 6 เดือน
41.) O18แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2565(เทศบัญญัติ 65)
42.) O17E-Service
43.) O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2564
44.) O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
45.) O14คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
46.) O13คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลห้วยสัก
47.) O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2564
48.) O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2564รอบ6เดือน
49.) O10แผนดำเนินงานประจำปี2565
50.) O9Social Network
51.) O8QA
52.) O7ข่าวประชาสัมพันธ์
53.) O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
54.) O5ข้อมูลการติดต่อ
55.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
56.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2561-2565)แผนหน่วยงาน
57.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2566-2570)
58.) O3อำนาจหน้าที่
59.) O2ข้อมูลผู้บริหาร
60.) O1โครงสร้างองค์กร
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator