เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ปค.6 งบประมาณปี 2566
2.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 งบประมานปี 2566
3.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 งบประมานปี 2566
4.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1 งบประมาณปี2566
5.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ปค.6 งบประมาณปี 2565
6.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 งบประมานปี 2565
7.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 งบประมานปี 2565
8.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator