เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
จำนวนหน้า 3 หน้า
1.) กระดาษทำการ เดือนสิงหาคม 2566
2.) งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2566
3.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2566
4.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2566
5.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนสิงหาคม 2566
6.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2566
7.) งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2566
8.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2566
9.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2566
10.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนกรกฎาคม 2566
11.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2566
12.) กระดาษทำการ เดือนมิถุนายน 2566
13.) งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2566
14.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2566
15.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2566
16.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนมิถุนายน 2566
17.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2566
18.) กระดาษทำการ เดือนพฤษภาคม 2566
19.) งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2566
20.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2566
21.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2566
22.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนพฤษภาคม 2566
23.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2566
24.) กระดาษทำการ เดือนเมษายน 2566
25.) งบทดลอง เดือนเมษายน 2566
26.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนเมษายน 2566
27.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนเมษายน 2566
28.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2566
29.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนเมษายน 2566
30.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2566
31.) รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
32.) งบทดลอง เดือนมีนาคม 2566
33.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนมีนาคม 2566
34.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2566
35.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนมีนาคม 2566
36.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2566
37.) กระดาษทำการ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
38.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566
39.) งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566
40.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566
41.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนกุมภาพันธ์ 2566
42.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566
43.) กระดาษทำการ เดือนมกราคม 2566
44.) งบทดลอง เดือนมกราคม 2566
45.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2566
46.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนมกราคม 2566
47.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2566
48.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
49.) กระดาษทำการ เดือนธันวาคม 2565
50.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนธันวาคม 2565
51.) งบทดลอง เดือนธันวาคม 2565
52.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนธันวาคม 2565
53.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือธันวาคม 2565
54.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนธันวาคม 2565
55.) งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ งบประมานปี 2565
56.) กระดาษทำการ เดือนพฤศจิกายน 2565
57.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนพฤศจิกายน 2565
58.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2565
59.) งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565
60.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565
61.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2565
62.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 4)
63.) กระดาษทำการ เดือนตุลาคม 2565
64.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565
65.) งบทดลอง เดือนตุลาคม 2565
66.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนตุลาคม 2565
67.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนตุลาคม 2565
68.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2565
69.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกันยายน 2565
70.) งบทดลอง เดือนกันยายน 2565
71.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2565
72.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2565
73.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2565
74.) กระดาษทำการ เดือนสิงหาคม 2565
75.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565
76.) งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565
77.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2565
78.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2565
79.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2565
80.) กระดาษทำการ เดือนกรกฎาคม 2565
81.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565
82.) งบทดลอง เดือนกรกฎคม 2565
83.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2565
84.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2565
85.) งบรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2565
86.) รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565
87.) รายงานการเงิน ประจำปี 2564
88.) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) เดือน มิถุนายน 2565
89.) งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565
90.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มิถุนายน 2565
91.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มิถุนายน 2565
92.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน มิถุนายน 2565
93.) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
94.) งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565
95.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน พฤษภาคม 2565
96.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน พฤษภาคม 2565
97.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2565
98.) กระดาษทำการ เดือน เมษายน 2565
99.) งบทดลอง เดือน เมษายน 2565
100.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน เมษายน 2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
จำนวนหน้า 3 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator