เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 281 รายการ
จำนวนหน้า 3 หน้า
1.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 4)
2.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 3)
3.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2)
4.) กระดาษทำการ เดือนกันยายน 2566
5.) งบทดลอง เดือนกันยายน 2566
6.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกันยายน 2566
7.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนกันยายน 2566
8.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนกันยายน 2566
9.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2566
10.) กระดาษทำการ เดือนสิงหาคม 2566
11.) งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2566
12.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2566
13.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2566
14.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนสิงหาคม 2566
15.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2566
16.) งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2566
17.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2566
18.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2566
19.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนกรกฎาคม 2566
20.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2566
21.) กระดาษทำการ เดือนมิถุนายน 2566
22.) งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2566
23.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2566
24.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2566
25.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนมิถุนายน 2566
26.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2566
27.) กระดาษทำการ เดือนพฤษภาคม 2566
28.) งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2566
29.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2566
30.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2566
31.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนพฤษภาคม 2566
32.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2566
33.) กระดาษทำการ เดือนเมษายน 2566
34.) งบทดลอง เดือนเมษายน 2566
35.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนเมษายน 2566
36.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนเมษายน 2566
37.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2566
38.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนเมษายน 2566
39.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2566
40.) รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
41.) งบทดลอง เดือนมีนาคม 2566
42.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนมีนาคม 2566
43.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2566
44.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนมีนาคม 2566
45.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2566
46.) กระดาษทำการ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
47.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566
48.) งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566
49.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566
50.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนกุมภาพันธ์ 2566
51.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566
52.) กระดาษทำการ เดือนมกราคม 2566
53.) งบทดลอง เดือนมกราคม 2566
54.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2566
55.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนมกราคม 2566
56.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2566
57.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1)
58.) กระดาษทำการ เดือนธันวาคม 2565
59.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนธันวาคม 2565
60.) งบทดลอง เดือนธันวาคม 2565
61.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนธันวาคม 2565
62.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือธันวาคม 2565
63.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนธันวาคม 2565
64.) งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ งบประมานปี 2565
65.) กระดาษทำการ เดือนพฤศจิกายน 2565
66.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนพฤศจิกายน 2565
67.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2565
68.) งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565
69.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565
70.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2565
71.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 4)
72.) กระดาษทำการ เดือนตุลาคม 2565
73.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565
74.) งบทดลอง เดือนตุลาคม 2565
75.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนตุลาคม 2565
76.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนตุลาคม 2565
77.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2565
78.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกันยายน 2565
79.) งบทดลอง เดือนกันยายน 2565
80.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2565
81.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2565
82.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2565
83.) กระดาษทำการ เดือนสิงหาคม 2565
84.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565
85.) งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565
86.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2565
87.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2565
88.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2565
89.) กระดาษทำการ เดือนกรกฎาคม 2565
90.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565
91.) งบทดลอง เดือนกรกฎคม 2565
92.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2565
93.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2565
94.) งบรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2565
95.) รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565
96.) รายงานการเงิน ประจำปี 2564
97.) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) เดือน มิถุนายน 2565
98.) งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565
99.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มิถุนายน 2565
100.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มิถุนายน 2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 281 รายการ
จำนวนหน้า 3 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator