เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
จำนวนหน้า 4 หน้า
1.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 4)
2.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 3)
3.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2)
4.) กระดาษทำการ เดือนมีนาคม 2567
5.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนมีนาคม 2567
6.) งบทดลอง เดือนมีนาคม 2567
7.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนมีนาคม 2567
8.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนมีนาคม 2567
9.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2567
10.) การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
11.) กระดาษทำการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
12.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2567
13.) งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2567
14.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนกุมภาพันธ์ 2567
15.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนกุมภาพันธ์ 2567
16.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567
17.) กระดาษทำการ เดือนมกราคม 2567
18.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนมกราคม 2567
19.) งบทดลอง เดือนมกราคม 2567
20.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนมกราคม 2567
21.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนมกราคม 2567
22.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2567
23.) รายงานการเงินประจำปี 2566
24.) กระดาษทำการ เดือนธันวาคม 2566
25.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนธันวาคม 2566
26.) งบทดลอง เดือนธันวาคม 2566
27.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนธันวาคม 2566
28.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนธันวาคม 2566
29.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนธันวาคม 2566
30.) กระดาษทำการ เดือนพฤศจิกายน 2566
31.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2566
32.) งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2566
33.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนพฤศจิกายน 2566
34.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนพฤศจิกายน 2566
35.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2566
36.) กระดาษทำการ เดือนตุลาคม 2566
37.) งบทดลอง เดือนตุลาคม 2566
38.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนตุลาคม 2566
39.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนตุลาคม 2566
40.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนตุลาคม 2566
41.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2566
42.) กระดาษทำการ เดือนกันยายน 2566
43.) งบทดลอง เดือนกันยายน 2566
44.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกันยายน 2566
45.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนกันยายน 2566
46.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนกันยายน 2566
47.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2566
48.) กระดาษทำการ เดือนสิงหาคม 2566
49.) งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2566
50.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2566
51.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2566
52.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนสิงหาคม 2566
53.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2566
54.) งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2566
55.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2566
56.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2566
57.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนกรกฎาคม 2566
58.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2566
59.) กระดาษทำการ เดือนมิถุนายน 2566
60.) งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2566
61.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2566
62.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2566
63.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนมิถุนายน 2566
64.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2566
65.) กระดาษทำการ เดือนพฤษภาคม 2566
66.) งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2566
67.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2566
68.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2566
69.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนพฤษภาคม 2566
70.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2566
71.) กระดาษทำการ เดือนเมษายน 2566
72.) งบทดลอง เดือนเมษายน 2566
73.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนเมษายน 2566
74.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนเมษายน 2566
75.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2566
76.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนเมษายน 2566
77.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2566
78.) รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
79.) งบทดลอง เดือนมีนาคม 2566
80.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนมีนาคม 2566
81.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2566
82.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนมีนาคม 2566
83.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2566
84.) กระดาษทำการ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
85.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566
86.) งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566
87.) รายจ่ายจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566
88.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนกุมภาพันธ์ 2566
89.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566
90.) กระดาษทำการ เดือนมกราคม 2566
91.) งบทดลอง เดือนมกราคม 2566
92.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2566
93.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือนมกราคม 2566
94.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2566
95.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1)
96.) กระดาษทำการ เดือนธันวาคม 2565
97.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนธันวาคม 2565
98.) งบทดลอง เดือนธันวาคม 2565
99.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนธันวาคม 2565
100.) รายรับจริง ประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง เดือธันวาคม 2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
จำนวนหน้า 4 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator