เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพ
2.) เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
3.) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566
4.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
5.) สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ
6.) สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ
7.) รายงานผลการดำเนินการมาตราฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564
8.) รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564
9.) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
10.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
11.) ประกาศการสงเสริมวัฒนธรรมองค์กร
12.) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
13.) ข้อมูลสถิติการให้บริการ พ.ศ.2564
14.) คู่มือมาตราการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล
15.) แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษี พ.ศ.2563
16.) สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของรัฐ
17.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2562-2566
18.) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562
19.) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ.2561
20.) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 พ.ศ.2561
21.) รายงานการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ.2561
22.) รายงานผลการตรวจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
23.) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)พ.ศ.2561
24.) ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2561
25.) รณรงค์ลดการใช้โฟม
26.) งบรายรับรายจ่าย พ.ศ.2560
27.) แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยสัก
28.) ข้อมูลประวัติวัดในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสัก
29.) ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลห้วยสัก
30.) หนังสือประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่
31.) ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
32.) สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของรัฐของคนพิการผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว
33.) ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2560
34.) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)พ.ศ.2560
35.) รายงานผลการตรวจสอบจาก สถ ปี.พ.ศ.2560
36.) แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยสัก
37.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2561-2565
38.) แบบฟอร์มคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบ
39.) รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2559
40.) แผนงานจัดองค์ความรู้พ.ศ.2559
41.) รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA พ.ศ.2559
42.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวปีพ.ศ.2559-2563
43.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวปีพ.ศ.2560-2564
44.) อำนาจหน้าที่ขอเทศบาลตำบลห้วยสัก
45.) คู่มือการติดต่อเทศบาลตำบลห้วยสัก
46.) หนังสือรับรองผู้ดูแลผู้พิการและยืนยันผู้พิการยังมีชีวิตอยู่
47.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
48.) แบบยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
49.) หนังสือมอบอำนาจ
50.) แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
51.) คำร้องทั่วไป
52.) คำขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
53.) คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน
54.) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
55.) แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator