เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
2.) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566
3.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
4.) สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ
5.) สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ
6.) รายงานผลการดำเนินการมาตราฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564
7.) รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564
8.) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
9.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
10.) ประกาศการสงเสริมวัฒนธรรมองค์กร
11.) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
12.) ข้อมูลสถิติการให้บริการ พ.ศ.2564
13.) คู่มือมาตราการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล
14.) แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษี พ.ศ.2563
15.) สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของรัฐ
16.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2562-2566
17.) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562
18.) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ.2561
19.) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 พ.ศ.2561
20.) รายงานการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ.2561
21.) รายงานผลการตรวจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
22.) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)พ.ศ.2561
23.) ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2561
24.) รณรงค์ลดการใช้โฟม
25.) งบรายรับรายจ่าย พ.ศ.2560
26.) แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยสัก
27.) ข้อมูลประวัติวัดในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสัก
28.) ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลห้วยสัก
29.) หนังสือประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่
30.) ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
31.) สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของรัฐของคนพิการผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว
32.) ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2560
33.) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)พ.ศ.2560
34.) รายงานผลการตรวจสอบจาก สถ ปี.พ.ศ.2560
35.) แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยสัก
36.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2561-2565
37.) แบบฟอร์มคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบ
38.) รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2559
39.) แผนงานจัดองค์ความรู้พ.ศ.2559
40.) รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA พ.ศ.2559
41.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวปีพ.ศ.2559-2563
42.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวปีพ.ศ.2560-2564
43.) อำนาจหน้าที่ขอเทศบาลตำบลห้วยสัก
44.) คู่มือการติดต่อเทศบาลตำบลห้วยสัก
45.) หนังสือรับรองผู้ดูแลผู้พิการและยืนยันผู้พิการยังมีชีวิตอยู่
46.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
47.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
48.) หนังสือมอบอำนาจ
49.) แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
50.) คำร้องทั่วไป
51.) คำขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
52.) คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน
53.) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
54.) แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator