เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คำสั่งการแบ่งงานและมอบอหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565
2.) คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง พ.ศ.2565
3.) คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง พ.ศ.2565
4.) คำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทสบาลตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.) คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล พ.ศ.2565
6.) คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พ.ศ.2565
7.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10.) คำสั่งการมอบอำนาจรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11.) คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล พ.ศ.2565
12.) คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองการศึกษา พ.ศ.2564
13.) คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564
14.) คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง พ.ศ.2564
15.) คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง พ.ศ.2564
16.) คำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ.2564
17.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19.) คำสั่งการมอบอำนาจรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20.) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21.) ประกาศภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ข)
22.) รายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)
23.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24.) ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25.) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565
26.) คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้วยสักและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้วยสัก
27.) ประกาศเรื่องแผนอัตรากำลัง3ปี(งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)ฉบับแก้ไขปรับปรุง(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
28.) ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
29.) (รายละเอียด)บัญชีรายการที่ดิน ภ.ด.ส.3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
30.) ประกาศบัญชีรายการที่ดิน ภ.ด.ส.3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
31.) (รายละเอียด)บัญชีรายการที่ดิน ภ.ด.ส.3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
32.) ประกาศบัญชีรายการที่ดิน ภ.ด.ส.3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
33.) คำสั่งการมอบอำนาจรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
34.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
35.) คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตำบลห้วยสัก
36.) คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลห้วยสัก
37.) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และรายละเอียดอื่่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
38.) (รายละเอียด)ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และรายละเอียดอื่่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
39.) ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
40.) ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)
41.) ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
42.) การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
43.) ประกาศเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ.2564
44.) ประกาศเรื่องมอบหมายการปิดประกาศและลงนามในรายกงานการปิดประกาศ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497
45.) คำสั่งเรื่องมอบหมายการปิดประกาศและลงนามในรายกงานการปิดประกาศ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497
46.) คำสั่งเรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีในฐานเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกพรบสาธารณสุข 2535
47.) ประกาศเรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีในฐานเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกพรบสาธารณสุข 2535
48.) คำสั่งเรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
49.) ประกาศเรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
50.) ประกาศเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
51.) คำสั่ง มอบอำนาจให้ หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
52.) คำสั่งมอบอำนาจในการพิจารณา สั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
53.) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลดขั้นตอนและปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2563
54.) ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน พ.ศ.2563
55.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการอินเตอร์เน็ตตำบลของเทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ.2563
56.) ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการอินเตอร์เน็ตตำบลของเทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ.2563
57.) ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ.2562
58.) ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ พ.ศ.2562
59.) ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ.2562
60.) ประกาศมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ.2562
61.) ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พ.ศ.2562
62.) ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี พ.ศ.2562
63.) ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประจำปี พ.ศ.2562
64.) คำสั่งเรื่องการมอบอำนาจรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
65.) ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลห้วยสัก
66.) ประกาศปรับแผนอัตรากำลัง3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562
67.) ประกาศการจัดตั้งศูนยฺ์การเรียนรู้เรื่องเกษตร (ลำไย)
68.) ประกาศใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ.2561
69.) คำสั่งการมอบอำนาจรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
70.) ประกาศใช้เทศบัญญัติ การประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์
71.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการอินเตอร์เน็ตตำบลของเทศบาลตำบลห้วยสัก
72.) คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลห้วยสัก
73.) รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน พ.ศ.2559
74.) หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลห้วยสัก
75.) ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
76.) ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน
77.) คำสั่งมอบอำนาจในการพิจารณา สั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
78.) คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator