เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศเรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
2.) ประกาศเรื่องโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
3.) ประกาศเรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
4.) คู่มือการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
5.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2
6.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2564 -2566) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่1) พ.ศ.2564
7.) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
8.) การจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในแผนอัตรากำลัง3ปี (2561 - 2563)
9.) แผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
10.) แผนอัตรากำลัง3ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1
11.) แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (งบประมาณ พ.ศ.2558-2560)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559
12.) แผนอัตรกำลังพนักงาน๓ปี/พนักงานจ้าง๔ปี
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator