เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1
2.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
3.) รายงานการติดตามประเมินผล พ.ศ.2563
4.) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
5.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
6.) แบบประเมินตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสำหรับ อปท
7.) แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564
8.) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง การประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ.2561
9.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
10.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
11.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
12.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
13.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
14.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558
15.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557
16.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator