เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก และค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีวิสัยทัศน์จิตสำนึกของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยสัก วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณไกรทอง ดอนอินผล นิติกรชำนาญการพิเศษ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และคุณนั้ง แสงเพชรไพบูรณ์ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 21   

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก และค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีวิสัยทัศน์จิตสำนึกของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยสัก วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณไกรทอง ดอนอินผล นิติกรชำนาญการพิเศษ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และคุณนั้ง แสงเพชรไพบูรณ์ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator