เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 3132 ข่าว
จำนวนหน้า 157 หน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 28/9/2565
Read (3)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 28/9/2565
Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำม่อนปลาดุก บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13...


โดย admin
Post Date 27/9/2565
Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำม่นปลาดุก บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13...


โดย admin
Post Date 27/9/2565
Read (5)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 22...


โดย admin
Post Date 26/9/2565
Read (15)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4...


โดย admin
Post Date 26/9/2565
Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 26/9/2565
Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุด อปพร. พร้อมปักเครื่องหมาย จำนวน 59 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 23/9/2565
Read (15)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตัดชุด อปพร. พร้อมปักเครื่องหมาย จำนวน 59 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 23/9/2565
Read (12)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมรางระบายบน้ำ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24...


โดย admin
Post Date 23/9/2565
Read (12)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 23/9/2565
Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4...


โดย admin
Post Date 23/9/2565
Read (1)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3...


โดย admin
Post Date 22/9/2565
Read (11)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) ถนนสายหลัก บ้านหัวดง หมู่ที่ 11...


โดย admin
Post Date 22/9/2565
Read (11)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/9/2565
Read (11)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านดอนชุม หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/9/2565
Read (10)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 20 บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4...


โดย admin
Post Date 21/9/2565
Read (14)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลห้วยสัก รอบที่ 5 (ประจำเดือนสิงหาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565) พิมพ์ 4 สี 8 หน้า กระดาษอาร์ต 100 แกรม พร้อมออกแบบ จำนวน 250 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 21/9/2565
Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 21/9/2565
Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 20/9/2565
Read (14)

จำนวนข่าวทั้งหมด 3132 ข่าว
จำนวนหน้า 157 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator