เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 330 ข่าว
จำนวนหน้า 17 หน้า

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 7 ชุมชน ที่ประสบอุทกภัยจากพายุดีเปรสชั่น (มู่หลาน)ที่พาดผ่านประเทศเมียนม่า และภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ทำให้มี...


โดย admin
Post Date 19/8/2565
Read (0)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจมาตรฐานรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้...


โดย admin
Post Date 19/8/2565
Read (0)

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายกิ่งทอง สีธิวงศ์ กำนันตำบลห้วยสัก ประธานประชาคมตำบลห้วยสัก ได้เป็นประธานการประชุมประชาคมตำบลห้วยสัก ชองเทศบาลตำบลห้วยสัก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 18/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ...


โดย admin
Post Date 19/8/2565
Read (0)

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายภัทรพงษ์ แปงคำ รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยสัก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 18/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565...


โดย admin
Post Date 17/8/2565
Read (5)

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 และ บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่ 25...


โดย admin
Post Date 16/8/2565
Read (6)

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก มอบชะลอมลำไย กระท้อน ให้กับคณะจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในโอกาสมามอบรางวัลสนับสนุนการจัดงานวันลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 16/8/2565
Read (5)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 16/8/2565
Read (7)

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายอำนาจ ทาจินา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายอิ่นคำ แสนรินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายสมิง ปินใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตำบลห้วยสั...


โดย admin
Post Date 16/8/2565
Read (5)

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการ กองการศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก และโรงเรียนบ้านร่องเผียว พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยสัก เข้าร่วมโครงการเด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจศาสนา วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ...


โดย admin
Post Date 16/8/2565
Read (7)

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “วันลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก” ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP การประกวดล...


โดย admin
Post Date 16/8/2565
Read (11)

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๗๘๓๘๒ ******************************************* เทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปกครองตำบลห้วยสัก ส่วนราชการตำบลห้วยสัก และ เกษตรกรชาวสวนตำบลห้วยสัก ขอเชิญเที่ยวงาน......วันลำไย ก...


โดย admin
Post Date 2/8/2565
Read (29)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและหนองน้ำสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนท...


โดย admin
Post Date 2/8/2565
Read (25)

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 22 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 22/7/2565
Read (24)

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 22/7/2565
Read (29)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 22/7/2565
Read (38)

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านโป่งฮึ้ง โดยมีนายอิ่นคำ แสนรินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธ...


โดย admin
Post Date 22/7/2565
Read (22)

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย คุณปทุมศรี ไชยยะ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 ตามโครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษี ประจ...


โดย admin
Post Date 22/7/2565
Read (24)

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบล ห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 2565 จัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งป่ายาง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล ห้วยสัก ณ อาคารอเนกประสงค์ หม...


โดย admin
Post Date 22/7/2565
Read (22)

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 17 บ้านสันโค้งใหม่ โดยมีนายกิตติ สุภารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ...


โดย admin
Post Date 22/7/2565
Read (22)

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบล ห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง จัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่ 25 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที...


โดย admin
Post Date 22/7/2565
Read (22)

จำนวนข่าวทั้งหมด 330 ข่าว
จำนวนหน้า 17 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator