เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 353 ข่าว
จำนวนหน้า 18 หน้า

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9...


โดย admin
Post Date 30/9/2565
Read (0)

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบล ห้วยสัก พร้อมด้วย นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรี นายสมิง ปินใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาล ให้เกียรติร่วมกิจกรรม kick off การจัดทำเสวียนรักษ์โลก ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพร...


โดย admin
Post Date 30/9/2565
Read (0)

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่างเทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าออกให้บริการโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งเพื่อซ่อมแซมดึงสาย ธงชาติที่ขาดชำรุด ณ โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 27/9/2565
Read (3)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 27/9/2565
Read (7)

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่างเทศบาลตำบลห้วยสัก ออกให้บริการตัดกิ่งไม้ ณ บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19...


โดย admin
Post Date 27/9/2565
Read (7)

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัด...


โดย admin
Post Date 27/9/2565
Read (9)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสักนำรถกระเช้าตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟภายในหมู่บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงฤดูฝน...


โดย admin
Post Date 19/9/2565
Read (19)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชน รวม ๒๘ คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง วัตถุประสงค์เพื่อเพ...


โดย admin
Post Date 19/9/2565
Read (18)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล...


โดย admin
Post Date 19/9/2565
Read (18)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจเยี่ยม ตรวจงาน และนิเทศงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ของอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อติดตามการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร...


โดย admin
Post Date 19/9/2565
Read (19)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธรรมศักดิ์ อุ่นเรือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และนายประพันธ์ รัตน์เทศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 27 ได้เชิญนายสุจินต์ ภิญโญ ช่างฝีมือสนาม 3 สำนักงานโครงการชลประทานเชียงราย ให้รายละเอียดพร้อมยืนยันความปลอดภัยขอ...


โดย admin
Post Date 19/9/2565
Read (20)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก และค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีวิสัยทัศน์...


โดย admin
Post Date 19/9/2565
Read (20)

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16...


โดย admin
Post Date 31/8/2565
Read (36)

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17...


โดย admin
Post Date 31/8/2565
Read (34)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 31/8/2565
Read (36)

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2...


โดย admin
Post Date 31/8/2565
Read (44)

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลชุมชน บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ 6 และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม โดยมี นางนงลักษณ์ วิริยะตระกูลธร ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย นางอลิสา สกุลสมณ...


โดย admin
Post Date 31/8/2565
Read (26)

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนรา...


โดย admin
Post Date 31/8/2565
Read (34)

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนรา...


โดย admin
Post Date 31/8/2565
Read (40)

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดยนางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ให้เด็ก เยาวช...


โดย admin
Post Date 24/8/2565
Read (39)

จำนวนข่าวทั้งหมด 353 ข่าว
จำนวนหน้า 18 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator