เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายประพันธ์ ทาจินา
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก เบอร์โทรสายตรง 084-4068858

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)สายด่วน 093-1406646

หอพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาบ้านป่าแหย่ง-ร้องหวาย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (1. นายกเทศมนตรี)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (2. ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือสำหรับประชาชน)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2563
o17 E-Service (ระบบจองห้องประชุมเทศบาล)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทต.ห้วยสัก
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o44 รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอ

เทศบาลตำบลห้วยสัก ลงพื้นที่เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Virus Covid 19 วัตถุประสงค์เพื่อทำลายเชื้อโรคที่อยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ให้ตาย...


โดย admin
Post Date 25/11/2564
Read (38)

เทศบาลตำบลห้วยสักประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Case Conference Long Term Care เพื่อวางแผนและสรุปแผนการดูแลรายบุคคล และค่าบริการสาธารณสุขสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (เหมาจ่าย) ...


โดย admin
Post Date 17/11/2564
Read (335)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ออกตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย...


โดย admin
Post Date 16/11/2564
Read (38)

เทศบาลตำบลห้วยสักออกให้ความรู้เรื่องการแจ้งขอรับการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ...


โดย admin
Post Date 11/11/2564
Read (54)

เทศบาลตำบลห้วยสัก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน...


โดย admin
Post Date 4/11/2564
Read (75)

เทศบาลตำบลห้วยสักประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)...


โดย admin
Post Date 20/10/2564
Read (112)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินกิจกรรมวันออกพรรษาน้องทำบุญ...


โดย admin
Post Date 20/10/2564
Read (69)

เทศบาลตำบลห้วยสักตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ล้านนา บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 18 (หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย) และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...


โดย admin
Post Date 11/10/2564
Read (136)

เทศบาลตำบลห้วยสัก มอบถุงยังชีพแก่คนในชุมชนที่อยู่ระหว่างกักตัว เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์โควิด 19...


โดย admin
Post Date 4/10/2564
Read (154)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...


โดย admin
Post Date 20/9/2564
Read (161)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการป้องกันภัยพิบัติและอัคคีภัยในสถานศึกษา...


โดย admin
Post Date 20/9/2564
Read (121)

เทศบาลตำบลห้วยสักประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาตำบลห้วยสัก “เสวนาสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2564”...


โดย admin
Post Date 10/9/2564
Read (150)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชของตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 3/9/2564
Read (170)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date 3/9/2564
Read (142)

เทศบาลตำบลห้วยสักประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยสัก ภายใต้แนวคิด "เทศบาลตำบลห้วยสัก ไม่ทนต่อการทุจริต"...


โดย admin
Post Date 24/8/2564
Read (193)

เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมกับอำเภอเมืองเชียงราย มอบถุงยังชีพตามโครงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)...


โดย admin
Post Date 6/8/2564
Read (241)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดงานวันลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date 5/8/2564
Read (167)

เทศบาลตำบลห้วยสักให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น ...


โดย admin
Post Date 3/8/2564
Read (206)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ...


โดย admin
Post Date 30/7/2564
Read (190)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 25/7/2564
Read (247)

จำนวนข่าวทั้งหมด 219 ข่าว
จำนวนหน้า 11 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายบุญทรง คำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายคำมูล วรรณโน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องเผียว หมู่. 18

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

 

  Your IP Address
52.23.219.12
ออนไลน์ 23ip
วันนี้ 424ip
เดือนนี้ 2907ip
ปีนี้ 108133ip
ทั้งหมด 494446ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.13)
วันนี้ เวลา 16.30.07 น.         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator