เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
2.) O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
3.) O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
4.) อันสุดท้าย
5.) O42แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564
6.) o44 รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
7.) O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
8.) รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2564
9.) 048มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2564
10.) O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2564
11.) O46มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2564
12.) O45มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
13.) O44มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
14.) O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปี 2564
15.) O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564
16.) O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
17.) O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
18.) O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
19.) O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
20.) O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
21.) O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2563
22.) O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
23.) O34นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
24.) O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
25.) O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
26.) O31ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
27.) O30แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
28.) O30ช่องแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29.) O29แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30.) O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
31.) O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
32.) O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565
33.) O25นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
34.) O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
35.) O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
36.) O22ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
37.) O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี2565
38.) O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564
39.) O19รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณงบประจำปี รอบ 6 เดือน
40.) O18แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2565(เทศบัญญัติ 65)
41.) O17E-Service
42.) O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2564
43.) O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
44.) O14คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
45.) O13คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลห้วยสัก
46.) O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2564
47.) O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2564รอบ6เดือน
48.) O10แผนดำเนินงานประจำปี2565
49.) O9Social Network
50.) O8QA
51.) O7ข่าวประชาสัมพันธ์
52.) O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
53.) O5ข้อมูลการติดต่อ
54.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
55.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2561-2565)แผนหน่วยงาน
56.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2566-2570)
57.) O3อำนาจหน้าที่
58.) O2ข้อมูลผู้บริหาร
59.) O1โครงสร้างองค์กร
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า



         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator