เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายประพันธ์ ทาจินา
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก เบอร์โทรสายตรง 084-4068858

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)สายด่วน 093-1406646

วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (1. นายกเทศมนตรี)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (2. ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือสำหรับประชาชน)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2563
o17 E-Service (ระบบจองห้องประชุมเทศบาล)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทต.ห้วยสัก
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o44 รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอ
1.) O1โครงสร้างองค์กร
 Download
2.) O2ข้อมูลผู้บริหาร
 Download
3.) O3อำนาจหน้าที่
 Download
4.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2561-2565)
 Download
5.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2561-2565)แผนหน่วยงาน
 Download
6.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
 Download
7.) O5ข้อมูลการติดต่อ
 Download
8.) O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 Download
9.) O7ข่าวประชาสัมพันธ์
 Download
10.) O8QA
 Download
11.) O9Social Network
 Download
12.) O10แผนดำเนินงานประจำปี2563
 Download
13.) O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2563รอบ1ปี
 Download
14.) O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2563
 Download
15.) O13คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
 Download
16.) O14คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
 Download
17.) O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 Download
18.) O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 Download
19.) O17E-Service
 Download
20.) O18แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2563
 Download
21.) O19รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2563
 Download
22.) O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563
 Download
23.) O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี2563
 Download
24.) O22ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 Download
25.) O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 Download
26.) O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 Download
27.) O25นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 Download
28.) O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 Download
29.) O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Download
30.) O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 Download
31.) O29แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 Download
32.) O30ช่องแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 Download
33.) O30แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 Download
34.) O31ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 Download
35.) O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 Download
36.) O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 Download
37.) O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 Download
38.) O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 Download
39.) O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2563
 Download
40.) O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายสุจิน รินนารักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายขจรเกียรติ เจริญทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องปลาขาว หมู่. 23

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

 

  Your IP Address
52.23.219.12
ออนไลน์ 24ip
วันนี้ 415ip
เดือนนี้ 2898ip
ปีนี้ 108124ip
ทั้งหมด 494437ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.13)
วันนี้ เวลา 16.30.07 น.         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator