เทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก สายด่วน 093-1406646

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์ค่าควรเมือง วัดศรีศักดาราม

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (1. นายกเทศมนตรี)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (2. ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือสำหรับประชาชน)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2563
o17 E-Service (งานทะเบียนพาณิชย์)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทต.ห้วยสัก
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
81.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2563
 Download
82.) งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2563
 Download
83.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2563
 Download
84.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนกรกฎาคม 2563
 Download
85.) กระดาษทำการ เดือนกรกฎาคม 2563
 Download
86.) รายละเอียดงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2563
 Download
87.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2563
 Download
88.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563
 Download
89.) กระดาษทำการ เดือนสิงหาคม 2563
 Download
90.) งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563
 Download
91.) งบทดลอง เดือนกันยายน 2563
 Download
92.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2563
 Download
93.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนกันยายน 2563
 Download
94.) งบทดลอง เดือนตุลาคม 2563
 Download
95.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2563
 Download
96.) งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563
 Download
97.) หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 2563 งบทรัพย์สิน
 Download
98.) หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 2563 สารบัญชีที่สำคัญ
 Download
99.) งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2563
 Download
100.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2563
 Download
101.) งบทดลอง เดือนธันวาคม 2563
 Download
102.) งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564
 Download
103.) รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564
 Download
104.) งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 Download
105.) รายงานรับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
จำนวนหน้า 3 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่


แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายสำราญ ยอดปั๋น
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโป่งฮึ้ง หมู่. 26

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

 

  Your IP Address
100.25.42.117
ออนไลน์ 19ip
วันนี้ 219ip
เดือนนี้ 5605ip
ปีนี้ 32926ip
ทั้งหมด 419239ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.35)
วันนี้ เวลา 09.26.37 น.         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator