เทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก สายด่วน 093-1406646

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

หนองหลวง หมู่ที่ 11 บ้านหัวดง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (1. นายกเทศมนตรี)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (2. ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือสำหรับประชาชน)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2563
o17 E-Service (งานทะเบียนพาณิชย์)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทต.ห้วยสัก
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
41.) รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 Download
42.) รายงานรายได้รัฐบาลค้างรับ
 Download
43.) รายงานรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 14 เงินสะสม
 Download
44.) รายงานลูกหนี้ค่าภาษี
 Download
45.) รายงานลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 Download
46.) รายงานลูกหนี้เงินยืม
 Download
47.) รายงานลูกหนี้อื่นๆ
 Download
48.) รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562
 Download
49.) รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2562
 Download
50.) รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 Download
51.) รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562
 Download
52.) รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2562
 Download
53.) รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม2562
 Download
54.) รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562
 Download
55.) รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2562
 Download
56.) รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562
 Download
57.) รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 Download
58.) รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562
 Download
59.) รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2563
 Download
60.) รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562
 Download
61.) รายงานทางการเงินประจำกุมภาพันธ์ 2563
 Download
62.) รายรับ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 Download
63.) งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 Download
64.) กระดาษทำการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 Download
65.) รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563
 Download
66.) รายรับ เดือนมีนาคม 2563
 Download
67.) งบทดลอง เดือนมีนาคม 2563
 Download
68.) กระดาษทำการ เดือนมีนาคม 2563
 Download
69.) รายรับ เดือนเมษายน 2563
 Download
70.) งบทดลอง เดือนเมษายน 2563
 Download
71.) รายละเอียดประกอบ งบทดลอง เดือนเมษายน 2563
 Download
72.) รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือนเมษยน 2563
 Download
73.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนพฤษภาคม 2563
 Download
74.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563
 Download
75.) งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563
 Download
76.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2563
 Download
77.) รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563
 Download
78.) งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2563
 Download
79.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2563
 Download
80.) กระดาษทำการ เดือนมิถุนายน 2563
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
จำนวนหน้า 3 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่


แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายสงวน ปวงคำ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านป่าก้อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

 

  Your IP Address
100.25.42.117
ออนไลน์ 14ip
วันนี้ 223ip
เดือนนี้ 5609ip
ปีนี้ 32930ip
ทั้งหมด 419243ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.35)
วันนี้ เวลา 09.26.37 น.         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator