เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 199 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า
1.) กระดาษทำการ เดือนสิงหาคม 2565
2.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565
3.) งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565
4.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2565
5.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2565
6.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2565
7.) กระดาษทำการ เดือนกรกฎาคม 2565
8.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565
9.) งบทดลอง เดือนกรกฎคม 2565
10.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2565
11.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2565
12.) งบรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2565
13.) รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565
14.) รายงานการเงิน ประจำปี 2564
15.) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) เดือน มิถุนายน 2565
16.) งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565
17.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มิถุนายน 2565
18.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มิถุนายน 2565
19.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน มิถุนายน 2565
20.) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
21.) งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565
22.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน พฤษภาคม 2565
23.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน พฤษภาคม 2565
24.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2565
25.) กระดาษทำการ เดือน เมษายน 2565
26.) งบทดลอง เดือน เมษายน 2565
27.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน เมษายน 2565
28.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน เมษายน 2565
29.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน เมษายน 2565
30.) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ เดือน มีนาคม 2565
31.) งบทดลอง เดือน มีนาคม 2565
32.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มีนาคม 2565
33.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มีนาคม 2565
34.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน มีนาคม 2565
35.) ประกาศรายงานงบแสดงผงการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
36.) กระดาษทำการ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
37.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2565
38.) งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2565
39.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2565
40.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2565
41.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2565
42.) กระดาษทำการ เดือน มกราคม 2565
43.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน มกราคม 2565
44.) งบทดลอง เดือน มกราคม 2565
45.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มกราคม 2565
46.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มกราคม 2565
47.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มกราคม 2565
48.) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564
49.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2564
50.) งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2564
51.) หมายเหตุรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
52.) หมายเหตุุงบรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือน ธันวาคม 2564
53.) งบรายรับ-รายจ่าย เดือน ธันวาคม 2564
54.) งบแสดงฐานะการเงิน 2564
55.) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2564
56.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2564
57.) งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2564
58.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2564
59.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2564
60.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2564
61.) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ เดือนตุลาคม 2564
62.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนตุลาคม 2564
63.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2564
64.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2564
65.) งบทดลอง เดือนตุลาคม 2564
66.) งบรายรับ-จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2564
67.) หมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2564
68.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2564
69.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนกันยายน 2564
70.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2564
71.) งบทดลอง เดือนกันยายน 2564
72.) งบทดลองประจำปี 2564
73.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2564
74.) รายจ่ายจริงประกอบรายรับ-จ่ายจริง เดือนสิงหาคม 2564
75.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2564
76.) รายละเอียดงบทดทอง เดือนสิงหาคม 2564
77.) งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2564
78.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนกรกฎาคม 2564
79.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2564
80.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2564
81.) งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2564
82.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2564
83.) งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2564
84.) รายงานรับ-จ่ายเงิน พฤษภาคม 2564
85.) งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2564
86.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2564
87.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2564
88.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2564
89.) งบทดลอง เดือนเมษายน 2564
90.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2564
91.) งบทดลอง เดือนมีนาคม 2564
92.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2564
93.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2564
94.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2563
95.) รายงานรับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
96.) งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
97.) รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564
98.) งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564
99.) งบทดลอง เดือนธันวาคม 2563
100.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2563
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 199 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator