เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์ค่าควรเมือง วัดศรีศักดาราม

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.93.75.242
ออนไลน์ 21ip
วันนี้ 83ip
เดือนนี้ 10210ip
ปีนี้ 130923ip
ทั้งหมด 241305ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.61)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
เวลา 20.51.28 น.
1.) แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
 Download
2.) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 Download
3.) คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน
 Download
4.) คำขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
 Download
5.) คำร้องทั่วไป
 Download
6.) แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 Download
7.) หนังสือมอบอำนาจ
 Download
8.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
 Download
9.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 Download
10.) หนังสือรับรองผู้ดูแลผู้พิการและยืนยันผู้พิการยังมีชีวิตอยู่
 Download
11.) คู่มือการติดต่อเทศบาลตำบลห้วยสัก
 Download
12.) อำนาจหน้าที่ขอเทศบาลตำบลห้วยสัก
 Download
13.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวปีพ.ศ.2560-2564
 Download
14.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวปีพ.ศ.2559-2563
 Download
15.) รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA พ.ศ.2559
 Download
16.) แผนงานจัดองค์ความรู้พ.ศ.2559
 Download
17.) รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2559
 Download
18.) แบบฟอร์มคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบ
 Download
19.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2561-2565
 Download
20.) แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยสัก
 Download
21.) รายงานผลการตรวจสอบจาก สถ ปี.พ.ศ.2560
 Download
22.) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)พ.ศ.2560
 Download
23.) ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2560
 Download
24.) สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของรัฐของคนพิการผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว
 Download
25.) ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 Download
26.) หนังสือประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่
 Download
27.) ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลห้วยสัก
 Download
28.) ข้อมูลประวัติวัดในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสัก
 Download
29.) แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยสัก
 Download
30.) งบรายรับรายจ่าย พ.ศ.2560
 Download
31.) รณรงค์ลดการใช้โฟม
 Download
32.) ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2561
 Download
33.) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)พ.ศ.2561
 Download
34.) รายงานผลการตรวจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
 Download
35.) รายงานการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ.2561
 Download
36.) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 พ.ศ.2561
 Download
37.) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ.2561
 Download
38.) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายยอด อินเรียน
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายบัญชา กาวี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องเบ้อนอก หมู่. 12

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด