เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ
2.) สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ
3.) รายงานผลการดำเนินการมาตราฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564
4.) รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564
5.) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
6.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
7.) ประกาศการสงเสริมวัฒนธรรมองค์กร
8.) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
9.) ข้อมูลสถิติการให้บริการ พ.ศ.2564
10.) คู่มือมาตราการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล
11.) แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษี พ.ศ.2563
12.) สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของรัฐ
13.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2562-2566
14.) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562
15.) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ.2561
16.) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 พ.ศ.2561
17.) รายงานการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ.2561
18.) รายงานผลการตรวจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
19.) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)พ.ศ.2561
20.) ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2561
21.) รณรงค์ลดการใช้โฟม
22.) งบรายรับรายจ่าย พ.ศ.2560
23.) แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยสัก
24.) ข้อมูลประวัติวัดในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสัก
25.) ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลห้วยสัก
26.) หนังสือประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่
27.) ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
28.) สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของรัฐของคนพิการผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว
29.) ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2560
30.) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)พ.ศ.2560
31.) รายงานผลการตรวจสอบจาก สถ ปี.พ.ศ.2560
32.) แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยสัก
33.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2561-2565
34.) แบบฟอร์มคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบ
35.) รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2559
36.) แผนงานจัดองค์ความรู้พ.ศ.2559
37.) รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA พ.ศ.2559
38.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวปีพ.ศ.2559-2563
39.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวปีพ.ศ.2560-2564
40.) อำนาจหน้าที่ขอเทศบาลตำบลห้วยสัก
41.) คู่มือการติดต่อเทศบาลตำบลห้วยสัก
42.) หนังสือรับรองผู้ดูแลผู้พิการและยืนยันผู้พิการยังมีชีวิตอยู่
43.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
44.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560
45.) หนังสือมอบอำนาจ
46.) แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
47.) คำร้องทั่วไป
48.) คำขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
49.) คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน
50.) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
51.) แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator