เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.) ประกาศภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ข)
3.) รายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)
4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.) ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7.) คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้วยสักและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้วยสัก
8.) ประกาศเรื่องแผนอัตรากำลัง3ปี(งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)ฉบับแก้ไขปรับปรุง(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
9.) ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
10.) (รายละเอียด)บัญชีรายการที่ดิน ภ.ด.ส.3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
11.) ประกาศบัญชีรายการที่ดิน ภ.ด.ส.3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
12.) (รายละเอียด)บัญชีรายการที่ดิน ภ.ด.ส.3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
13.) ประกาศบัญชีรายการที่ดิน ภ.ด.ส.3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
14.) คำสั่งการมอบอำนาจรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
16.) คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตำบลห้วยสัก
17.) คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลห้วยสัก
18.) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และรายละเอียดอื่่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
19.) (รายละเอียด)ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และรายละเอียดอื่่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
20.) ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21.) ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)
22.) ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
23.) การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
24.) ประกาศเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ.2564
25.) ประกาศเรื่องมอบหมายการปิดประกาศและลงนามในรายกงานการปิดประกาศ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497
26.) คำสั่งเรื่องมอบหมายการปิดประกาศและลงนามในรายกงานการปิดประกาศ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497
27.) คำสั่งเรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีในฐานเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกพรบสาธารณสุข 2535
28.) ประกาศเรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีในฐานเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกพรบสาธารณสุข 2535
29.) คำสั่งเรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
30.) ประกาศเรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
31.) ประกาศเรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
32.) คำสั่ง มอบอำนาจให้ หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
33.) คำสั่งมอบอำนาจในการพิจารณา สั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
34.) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลดขั้นตอนและปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2563
35.) ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน พ.ศ.2563
36.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการอินเตอร์เน็ตตำบลของเทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ.2563
37.) ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการอินเตอร์เน็ตตำบลของเทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ.2563
38.) ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ.2562
39.) ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ พ.ศ.2562
40.) ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ.2562
41.) ประกาศมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ.2562
42.) ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พ.ศ.2562
43.) ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี พ.ศ.2562
44.) ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประจำปี พ.ศ.2562
45.) คำสั่งเรื่องการมอบอำนาจรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
46.) ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลห้วยสัก
47.) ประกาศปรับแผนอัตรากำลัง3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562
48.) ประกาศการจัดตั้งศูนยฺ์การเรียนรู้เรื่องเกษตร (ลำไย)
49.) ประกาศใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ.2561
50.) คำสั่งการมอบอำนาจรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
51.) ประกาศใช้เทศบัญญัติ การประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์
52.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการอินเตอร์เน็ตตำบลของเทศบาลตำบลห้วยสัก
53.) คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลห้วยสัก
54.) รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน พ.ศ.2559
55.) หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลห้วยสัก
56.) ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
57.) ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน
58.) คำสั่งมอบอำนาจในการพิจารณา สั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
59.) คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator