เทศบาลตำบลห้วยสัก
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลห้วยสักได้รับรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสักว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ค้าในตลาดสด ห้วยสัก เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (312)

   วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีสายใยสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ได้แสดงออกถึงความสา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (308)

   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/3/2565 Read (293)

   รายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 9/3/2565 Read (278)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/3/2565 Read (312)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/2/2565 Read (299)

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 30/9/2565 Read (0)

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบล ห้วยสัก พร้อมด้วย นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรี นายสมิง ปินใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาล ให้เกียรติร่วมกิจกรรม kick off การจัดทำเสวียนรักษ์โลก ตา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 30/9/2565 Read (0)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/9/2565 Read (3)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/9/2565 Read (6)

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่างเทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าออกให้บริการโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งเพื่อซ่อมแซมดึงสาย ธงชาติที่ขาดชำรุด ณ โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 27/9/2565 Read (3)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 27/9/2565 Read (7)

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองการศึกษา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 27/9/2565 Read (9)

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่างเทศบาลตำบลห้วยสัก ออกให้บริการตัดกิ่งไม้ ณ บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 27/9/2565 Read (7)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำม่อนปลาดุก บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/9/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำม่นปลาดุก บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/9/2565 Read (5)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 22...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/9/2565 Read (15)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/9/2565 Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/9/2565 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุด อปพร. พร้อมปักเครื่องหมาย จำนวน 59 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 23/9/2565 Read (14)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตัดชุด อปพร. พร้อมปักเครื่องหมาย จำนวน 59 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 23/9/2565 Read (12)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมรางระบายบน้ำ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 23/9/2565 Read (12)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 23/9/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 23/9/2565 Read (1)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2565 Read (11)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) ถนนสายหลัก บ้านหัวดง หมู่ที่ 11...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2565 Read (11)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2565 Read (11)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านดอนชุม หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/9/2565 Read (10)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 20 บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/9/2565 Read (14)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลห้วยสัก รอบที่ 5 (ประจำเดือนสิงหาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565) พิมพ์ 4 สี 8 หน้า กระดาษอาร์ต 100 แกรม พร้อมออกแบบ จำนวน 250 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/9/2565 Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/9/2565 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (11)

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (10)

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน (สายห้วยถ้ำหมี) บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (11)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน (สายห้วยถ้ำหมี) บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (9)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (10)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 25...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (10)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (14)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (14)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่ 25...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (7)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลห้วยสัก รอบที่ 5 (ประจำเดือนสิงหาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565) พิมพ์ 4 สี 8 หน้า กระดาษอาร์ต 100 แกรม พร้อมออกแบบ จำนวน 250 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/9/2565 Read (7)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (13)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชน รวม ๒๘ คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่อ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (17)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสักนำรถกระเช้าตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟภายในหมู่บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงฤดูฝน...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (19)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 25...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (12)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันสลี หมู่ที่ 15...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (8)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเด...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (17)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจเยี่ยม ตรวจงาน และนิเทศงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ของอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อติดตามการแก้ไขความเดือดร้อ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (19)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธรรมศักดิ์ อุ่นเรือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และนายประพันธ์ รัตน์เทศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 27 ได้เชิญนายสุจินต์ ภิญโญ ช่างฝีมือสนาม 3 สำนักงานโครงการชลปร...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (20)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก และค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/9/2565 Read (20)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (17)

ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (16)

ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมจ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน (สายห้วยถ้ำหมี) บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (17)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างซ่อมแซมจ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน (สายห้วยถ้ำหมี) บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (15)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (12)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (10)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/9/2565 Read (9)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 15/9/2565 Read (10)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำฝารางระบายน้ำ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 8...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2565 Read (13)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2565 Read (12)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2565 Read (12)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/9/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่ 25...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/9/2565 Read (18)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 25...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/9/2565 Read (15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/9/2565 Read (14)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/9/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/9/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(วัสดุสิ้นเปลือง) ยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 4558 เชียงราย จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/9/2565 Read (14)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(วัสดุสิ้นเปลือง) ยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 4558 เชียงราย จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/9/2565 Read (15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำฝารางระบายน้ำ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 8...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/9/2565 Read (26)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 2 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/9/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงทน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/9/2565 Read (15)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงทน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/9/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 2 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 7/9/2565 Read (14)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัพญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-53-0003...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 7/9/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,769 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 7/9/2565 Read (12)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,769 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 7/9/2565 Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-53-0003...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/9/2565 Read (14)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุคงทน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2565 Read (27)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2565 Read (27)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2565 Read (28)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2565 Read (28)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2565 Read (29)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น รหัสครุภัณฑ์ 500-59-0002...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/9/2565 Read (19)
         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator