นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 

Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลห้วยสัก : อ่างเก็บน้ำห้วยสัก ถิ่นคนรักเกษตรอินทรีย์ กระท้อนลำไยรสดี มากมีวัฒนธรรมล้านนา

 
 
 
 


17 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมรดน้ำขอพรนายอำเภอเมืองเชียงราย
เมื่อวันที่17เมษายน2560คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยสักนำโดยนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนร่วมรดนำ้ขอพรจากนายคุณวัฒน์ สุคันธะกุลนายอำเภอเมืองเชียงรายเนื่องในวันสง ..
 
11 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการพิธีเปิดโครงการวันวิชาการผลงานเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก
วันที่ 11 เมษายน 2560 นายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันวิชาการผลงานเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเ ..
11 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เมื่่อวันที่11เมษายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นำโดยนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ ..
07 เมษายน 2560
ทต.ห้วยสักมอบกระเบื้องแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายกฤติเดช คำเป็ก รองนายกเทศมนตรี มอบกระเบื้องแก่ประชาชนตำบลห้วยสักที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมดำเนินการ ..

 
 
 
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
 
 
Untitled Document
หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/04/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่นและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]      [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กปต. มท 0811.1/ว580 14/03/2560 16/03/2560
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 กพส. มท 0810.5/ว820 21/04/2560 21/04/2560
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ กพส. มท 0810.5/ว814 20/04/2560 21/04/2560
ขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ตามมาตรา 99 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 กม. มท 0804.5/ว815 20/04/2560 21/04/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0808.2/4342-4391 12/04/2560 20/04/2560
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว811 20/04/2560 20/04/2560
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. สน.บถ. มท 0809.2/ว20 20/04/2560 20/04/2560
การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม กพส. มท 0810.8/ว804,4836 19/04/2560 20/04/2560
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป กค. มท 0803.3/ว 805 19/04/2560 19/04/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา กศ. มท 0816.2/ว797 18/04/2560 18/04/2560
ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) กค. มท 0803.3/ว798 18/04/2560 18/04/2560
การติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว795 18/04/2560 18/04/2560
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-30
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว793 18/04/2560 18/04/2560
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[เอกสารแนบท้าย 1]      [เอกสารแนบท้าย 2]
[การขอทราบผลคะแนนการประเมิน]      [หนังสือเรียกรายงานตัวครั้งที่ 1]
กจ. - 12/04/2560 12/04/2560
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.7/ว789 12/04/2560 12/04/2560
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว9 10/04/2560 12/04/2560
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 กพส. มท 0810.4/ว787 11/04/2560 11/04/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน-กันยายน 2560)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3992-4039 07/04/2560 11/04/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/4079-4154 10/04/2560 11/04/2560
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว777 11/04/2560 11/04/2560
ดูทั้งหมด
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-678669 โทรสาร 053-678669 Email : info@huaisak.go.th
Website : http://www.huaisak.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2012 huaisak.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA